ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Szkody łowieckie — jak i gdzie je zgłaszać?

Przeczytasz w 5 minut

Szkody łowieckie to szkody dokonane przez dziko żyjącą zwierzynę, dlatego też najczęściej dotyczą ludzi żyjących na wsi oraz szkód dokonanych na uprawach i płodach rolnych. Są skutkiem działania zwierzyny łownej, ale powstają również podczas polowania, a odpowiedzialność za taką szkodę mogą ponosić na przykład zarządca, dzierżawca obwodu łowieckiego, Skarb Państwa czy też lasy państwowe. Jak i gdzie zgłosić tego rodzaju szkody, a także — kto ma szansę na odszkodowanie?

Zgłaszanie szkód łowieckich — co mówi ustawa?

Warunki oceniania strat spowodowanych przez dziką zwierzyną reguluje ustawa o ochronie przyrody, a ta przewiduje szacowanie szkód dokonanych przez dziki, jelenie, sarny, łosie i daniele, a także szkody wynikające z polowania. Po zgłoszeniu szkód konieczne jest dokonanie oględzin przez przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządu obwodu łowieckiego, a także właściciela czy posiadacza gruntów, na których doszło do szkód.

Celem oględzin jest oszacowanie obszaru, stanu i jakości uprawy, ustaleniu gatunku zwierzyny odpowiedzialnej za zniszczenia, a także sporządzenie szczegółowego protokołu, w którym znajdą się: szkic sytuacyjny, dane osób biorących udział w oględzinach oraz czytelne podpisy wszystkich uczestników. Protokół ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i stanowi podstawę do wypłacenia odszkodowania, w oparciu o dane dotyczące procentowych zniszczeń na danym obszarze.

Zgłoszenie szkody łowieckiej — do koła łowieckiego, gminy czy urzędu marszałkowskiego?

Szkody łowieckie dokonane przez dziki, jelenie, daniele i sarny są zgłaszane do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na którym szkoda została dokonana. Jeśli chodzi o tereny łowieckie leśne oraz szkody dokonane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, takie jak łoś, to szkoda zgłaszana jest do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szkody dokonane na obszarach łowieckich polnych lub na terenach, które nie wchodzą do obwodów łowieckich, dokonane przez zwierzęta łowne znajdujące się pod ochroną, muszą być zgłaszane do przedstawiciela Zarządu Województwa.

W tym samym miejscu składa się również wnioski dotyczące szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele, sarny i dziki, jeśli doszło do nich na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Konieczne jest zatem zgłoszenie szkody do odpowiedniego koła łowieckiego, a następnie przeprowadzenia całej procedury zgodnie w wyżej wymienionymi wytycznymi.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody łowieckiej?

Aby wypłacenie odszkodowania za powstałe szkody łowieckie miało podstawy prawne i doszło do skutku, konieczne jest zgłaszanie szkód w odpowiednich, określonych przez prawo terminach. Prawo przewiduje, że szkody łowieckie powinny być zgłaszane do trzech dni od ich stwierdzenia, a także do dni czternastu, jeśli dotyczą one sadów. Dodatkowo szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu wegetacyjnego, należy zgłaszać do trzech dni od ich stwierdzenia. Sytuacja zmienia się nieco w przypadku szkód łowieckich wyrządzonych poza okresem wegetacyjnym. Wówczas konieczne jest zgłoszenie ich do odpowiednich organów jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne do zgłoszenia szkód łowieckich?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do zgłoszenia szkód łowieckich jest sam wniosek, w którym finalnie muszą znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej sprawy. Są to informacje dotyczące właściciela gruntów, a także dokonanych na nich szkód. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku skanów potwierdzających tożsamość, adres zamieszkania czy też innych dokumentów tego rodzaju. Istnieje natomiast możliwość, aby do wniosku dołączyć dodatkowe materiały potwierdzające stwierdzone szkody. Są to na przykład wydrukowane zdjęcia przedstawiające szkody, ale również materiały video na odpowiednim nośniku danych.

W przypadku szkód łowieckich dokonanych na uprawach rolniczych można w zgłoszeniu szkody wskazać udział w postępowaniu przedstawiciela izby rolniczej. Tego rodzaju dodatkowe materiały zwiększają szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, dlatego zaleca się dołączanie ich w trakcie zgłaszania powstałych szkód.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej — wzór i druk

Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej to niezbyt długi dokument, który można pobrać w sieci, wydrukować i wypełnić samodzielnie. Powinny się w nim znajdować wszystkie kluczowe dla sprawy informacje, a przede wszystkim imię, nazwisko i dane adresowe zgłaszającego oraz stwierdzenie „Zgłaszam szkodę…". We wniosku musi zostać określona data powstania szkód oraz przypuszczenie dotyczące gatunku, który je spowodował. Kolejnymi informacjami, jakie muszą znaleźć się we wniosku, są informacje dotyczące miejsca wystąpienia szkody, a więc numer działki i numer obrębu geodezyjnego, a także rodzaj uprawy lub płodu rolnego oraz szacowany opis szkody i jej rozmiaru.

Zgłoszenie szkody łowieckiej — jak wypełnić formularz online?

Dla coraz większej liczby osób o wiele wygodniejszym sposobem na zgłaszanie szkód łowieckich jest wypełnianie formularzy online. Dzięki temu nie trzeba pobierać wniosku, wypełniać go i wysyłać, a cały proces może odbyć się bez wychodzenia z domu. Zgłaszanie szkód łowieckich za pośrednictwem stron generujących wnioski jest bardzo łatwe i znacząco usprawnia cały proces. Dzieje się tak, ponieważ we wniosku automatycznie uzupełniają się na przykład pola dotyczące danych odpowiedniego koła łowieckiego, które zajmuje się prowadzeniem gospodarki łowieckiej na danym obszarze. Zadaniem użytkownika strony jest zatem wypełnienie tylko najważniejszych danych teleadresowych oraz dotyczących samych szkód, a następnie wniosek jest wysyłany w odpowiednie miejsce.

Odszkodowanie za szkody łowieckie — komu nie przysługuje i jaka jest jego wysokość?

Nie każdy ma szansę na uzyskanie odszkodowania za szkody łowieckie, a przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy nie znajdujemy się w którejś z poniższych grup. Odszkodowanie takie nie dotyczy osób, którym danym grunt przydzielono jako deputat rolny na gruncie leśnym. Odszkodowania nie dostaną również osoby, które zgłaszają szkody upraw i płodów, niezebranych po upłynięciu czternastu dni od zakończenia okresu zbiorów danego gatunku — jeśli nie zgodziły się na wcześniejsze zabezpieczenie płodów rolnych i upraw, składowały je bezpośrednio przy lesie, naruszyły znacząco zasady agrotechniki czy też zgłaszają nieznaczną szkodę. Wysokość odszkodowania obliczana jest poprzez mnożenie powierzchni zredukowanej przez plon z jednego hektara i pomnożenie rozmiaru szkody przez wartość danego płodu rolnego na podstawie ceny skupu w danym regionie.

Szacuje się, że wiele odszkodowań przyznawanych z tytułu szkód łowieckich jest w Polsce zaniżanych. Dla wielu osób sam proces składania wniosku jest szalenie skomplikowany, a finalnie nie są one świadome tego, że mogły uzyskać więcej pieniędzy. Firma Helpum to grupa ekspertów, która jest w stanie pomóc poszkodowanym na każdym etapie wnioskowania o odszkodowanie, a także przeprowadzić cały proces we własnym zakresie, zwalniając poszkodowanych z tego obowiązku.

comments powered by Disqus