ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://helpum.pl  (dalej: Serwis) i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Nyka prowadzący działalności gospodarczą pod firmą Helpum Paweł Nyka z siedzibą w Poznaniu, 29-806, ul. św. Marcin 29/8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7792282169 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@helpum.pl.
 3. Twoje dane mogą być przetwarzane w celach:
  1. wykonania zawartej umowy, w tym także w celach rozliczeniowych, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. marketingowych, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. analizy sprawy i udzielenia odpowiedzi, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
  6. RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych i innych, na które wyraziłeś zgodę będzie wykonywane w okresie działalności Administratora, chyba że wcześniej wycofasz wyrażoną uprzednio zgodę. Przetwarzanie danych dla celów analizy sprawy odbywać się będzie w okresie analizy sprawy. Dane te w tym przypadku zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie, chyba że zawrzesz z Administratorem umowę o dochodzenie roszczeń, co będzie oznaczać, że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy
 2. Podane dane osobowe udostępnione będą:
  1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną,
  2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT,
  3. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy,
  4. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 1. Osobom, których prawa dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia, lub (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu albo (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem:   https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi .
 1. Pliki cookies
  1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia plików cookie
  4. Lista używanych plików cookies: